Приватне та публічне право №3/2017

Завантажити вісник одним файлом - № 3/2017

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Андрухів О.І.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТЯЧИХ КІМНАТ МІЛІЦІЇ ТА БОРОТЬБА З ДИТЯЧОЮ БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ В УРСР У 1940–1950-Х РОКАХ

Ілин Л.М.
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЙМОВОЇ ФРАКЦІЇ «РУСЬКИЙ КЛУБ»

Кожура Л.О.
ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА ДО ХІХ СТ.

Михайліченко М.А.
ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ДО ДВОРЯНСЬКОГО СТАНУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК ХІХ СТ.)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Корсун С.І., Желіховський В.В.
НАУКОВІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РІВНОСТІ

Кудрявцева О.М.
РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

Опольська Н.М.
ПРАВО НА СВОБОДУ ТВОРЧОСТІ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Роговенко О.В.
ПРИНЦИПИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д.
НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ ТА ЙОГО ВІДМІННІСТЬ ВІД ОТРИМАННЯ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС КУПІВЛІ МАЙНА У НЕПОВНОВАЖНОГО ВІДЧУЖУВАЧА

Іващенко В.А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТТЯ У 1918–1938 рр.

Кройтор В.А.
ДІЯ ПРИНЦИПУ ПОЄДНАННЯ ГЛАСНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

Ясинок М.М.
МАСОВІ (ГРУПОВІ) ТА ПОХІДНІ ПОЗОВИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бойко В.Б.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Іншин М.І.
ВЕКТОРИ ІДЕОЛОГІЧНИХ ЗМІН У СУЧАСНОМУ ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Парпан Т.В.
ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Ващишин М.Я.
ПРОГРАМНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

Нежевело В.В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН НОРМАМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Петрова Н.О.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Стрельник В.В.
ОХОРОНА НАДР ЯК ОБ’ЄКТ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Губанов О.О.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕД ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ, СПРЯМОВАНОЇ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ З ПОЛОЖЕННЯМИ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

Дорошенко Д.П.
ПОНЯТТЯ ТА СУТТЄВІ ОЗНАКИ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ

Іванчук А.О., Волкович О.Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Козачок І.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Лученцов Г.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Зеленський С.М.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СПРАВЕДЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Лесько Н.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ В УКРАЇНІ

Мироненко Т.Є.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ УГОД ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ

Нестор Н.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Тома М.Г.
СТАВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛЬНОГО ЗЛОЧИНЦЯ, ЗАСУДЖЕНОГО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ДО РЕЖИМУ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Церкуник Л.В.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВІКТИМОЛОГІЧНОГО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Калюжна С.В.
ТАКТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

СУДОУСТРІЙ ТА СУДОВА ПРАКТИКА; ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Власенко Д.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Запара С.І.
ПЕРСПЕКТИВИ СУДОВОЇ МЕДІАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ В УКРАЇНІ

Кухарчук Х.І.
СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФІЛАКТИЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З КАДРАМИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

Copyright © 2021. Науковий журнал «Приватне та публічне право»