Завантажити вісник одним файлом - № 3/2019

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Дубинський І.Ю.
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ СУЧАСНОГО ТИПУ

Кузьмін Д.В.
ПОГЛЯДИ ЛЕВА ЙОСИПОВИЧА ПЕТРАЖИЦЬКОГО НА ПРИРОДУ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА

Лісна І.С.
СУДОВА СИСТЕМА В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ПЕРІОДУ ГЕТЬМАНАТУ

Панченко О.Г.
ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ ЗЛОЧИНУ ЯК СКЛАДОВА КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОЇ СИСТЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Косілова О.І.
ПРАВО НА ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ ПРАВОВИХ ДОКТРИНАХ: ОБМЕЖЕННЯ ТА МЕЖІ ВТРУЧАННЯ

Slovska I.Ye.
CONSTITUTIONAL CONTROL AS А TYPE OF STATE CONTROL

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

Журило С.С.
ЗАХИСТ ПРАВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНУ ВІДОСОБЛЕНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Мельник О.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ УСИНОВЛЕННЯ

Токарева В.О.
УМОВИ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Ясинок Д.М.
СУДОВІ ПРЕЦЕДЕНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Поліщук Н.Ю.
ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО РЕЖИМУ КРИПТОВАЛЮТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА УКРАЇН

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Валецька О.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СІМЕЙ З ДІТЬМИ

Запара С.І., Виглазова М.В.
ЗАХИСТ ВІД ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Стрельник В.В., Ємець Н.О.
ДО ПИТАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Біла В.Р.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ФОРМ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Бояринцева М.А.
ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДІВ В УКРАЇНІ

Головацька А.К.
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИ НАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Желтобрюх І.Л.
КОНЦЕПЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ В РАДЯНСЬКІЙ ДОКТРИНІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА З ПОЗИЦІЙ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Корнійко С.М.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лученко М.М.
ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: ЧИ МОЖЛИВИМ І ДОЦІЛЬНИМ Є СПІВВІДНОШЕННЯ?

Мельник С.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

Озеруга О.В.
АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ ЯК ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Лаврова В.В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гриньків О.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОПЕРАТИВНОГО ПРОНИКНЕННЯ В КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Комісарчук Р.В.
КОНСТРУКТИВІЗМ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

Літвін Л.Ю., Мельник Г.В.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ТАКТИКИ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

СУДОУСТРІЙ ТА СУДОВА ПРАКТИКА; ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Фоміна О.І.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ КЛІЄНТА ЗА ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Copyright © 2021. Науковий журнал «Приватне та публічне право»